Voorwaarden

Het is ons doel om de best mogelijke service te bieden aan al onze cliënten, en onze cliënten zo duidelijk mogelijk te informeren. Om deze doelen te bereiken, is het noodzakelijk om deze algemene voorwaarden te stellen bij het boeken van een sessie:

1- Ik verbind mij ertoe al mijn kennis en ervaring te gebruiken om u zo goed mogelijk te helpen voor het gestelde probleem, en om u in een goede staat van hypnose te brengen. Op dezelfde manier verwacht ik inzet van u. Of u in hypnose gaat of niet hangt van uzelf af . Als u mijn instructies precies opvolgt, gaat u gegarandeerd in hypnose.

2- De prijzen zijn per sessie en niet per uur. De meeste sessies nemen 45 tot 60 minuten in beslag.
3- Betaling gebeurt ter plaatse en enkel in contant geld of via de Bancontact App op de smartphone.

4- Wanneer u een afspraak verplaatst of annuleert ten minste 48 uur op voorhand, is dit geheel kosteloos. Minder dan 48 uur op voorhand annuleren betekent de volledige betaling van de sessie. Hier worden in principe geen uitzonderingen op toegestaan.

5- Een afspraak kan u via email , telefonisch of per SMS annuleren.Ter bevestiging krijgt u een email van ons terug.
6- Wie op een afspraak voor een bepaalde behandeling niet komt opdagen zonder verwittiging is ook gehouden de sessie volledig te betalen. Ook mijn tijd is kostbaar en het is een kwestie van respect om ten minste te verwittigen. U ontvangt hiervoor een rekening per post op uw opgegeven adres. Facturen zijn betaalbaar op de vermelde vervaldag op de bankrekening van James Boelens, zoals opgegeven op de factuur. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een conventionele moratoire intrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand. Elke laattijdige betaling door de klant geeft James Boelens tevens het recht om een schadevergoeding aan te rekenen van 10% van de factuurbedragen, met een minimum van 40 EUR en een maximum van 2.500 EUR, dit ter dekking van de administratieve kosten van James Boelens. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via minnelijke en gerechtelijke weg, inclusief gerechtsdeurwaarders- en advocatenkosten (rechtsplegingsvergoeding), worden doorgerekend aan de klant. Het niet betalen van één factuur op de vervaldag, maakt automatisch alle openstaande facturen opeisbaar, ongeacht hun vervaldag.
7- Hypnotherapeuten James Boelens en Elke Kuppers zijn geen arts, psychiater, psycholoog of diëtist. Geen van hen stelt dus medische diagnoses, schrijft geen geneesmiddelen voor en levert geen medische diensten of voedingsadviezen. Alle therapieën zijn daarentegen gebaseerd op in het métier van de bij hypnotherapie bekende, gedocumenteerde en aanvaarde methodes.
8- Geen enkele therapie biedt garanties. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op therapie, net zomin als op medicijnen. Geen enkele therapeut is dus in de mogelijkheid om het eindresultaat te garanderen: geen enkele arts, psychiater, psycholoog, psychotherapeut of hypnotherapeut kan een garantie geven. De cliënt voorspiegelen dat resultaten gegarandeerd zijn, zou dus niet alleen onjuist zijn, maar ook onethisch. Wij kunnen enkel garanderen dat we ons uiterste best doen om de cliënt te helpen. Een deel van het werk ligt ook bij de cliënt zelf.
9- Wij halen schitterende resultaten, toch is het raadzaam ook een betwistingsclausule in de Algemene Voorwaarden te voorzien. In geval van betwisting, dwz. ontevredenheid van de cliënt over de gebruikte methoden (of resultaten, zie punt hierboven), is verhaal niet mogelijk. Immers, hypnotherapie is een samenwerking tussen de cliënt en de hypnotherapeut. Het is dus duidelijk dat het resultaat erg afhankelijk is van de motivatie én de toewijding én de inspanning van de cliënt. Ook al doen wij ons werk correct, en geven we de juiste suggesties, dan kan er enkel van een goed resultaat gesproken worden als de cliënt deze suggesties ook aanvaardt en ter harte neemt.

Zou er toch een geval van ontevredenheid en betwisting zijn, dan kunnen we alle gegeven suggesties weer wegnemen. Hypnotherapie is een mentaal proces, en we kunnen alle gegeven input dus ook weer ongedaan maken. In geen geval kan er sprake zijn van enige schade, en dus ook niet van schadevergoeding of terugbetaling.
Het maken van een afspraak betekent de automatische aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.